Centre de Taiji Quan et de Qigong

logo yin yang[ le site de Mantak Chia ]

www.universal-tao.com

• Centre de Taiji Quan et Qigong • 21 rue Maréchal Joffre • 44000 Nantes • tél : 06 83 66 23 94 •
thierry.doctrinal@wanadoo.fr